"


Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  έως και 5.03.2021

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι ο  ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματι-κότητα και Καινοτομία 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής / Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίησής τους στο σχήμα “Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων».

Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 817 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις  του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελουμένων  δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν στους ωφελούμενους εργαζόμενους είναι  τα εξής:

1. Σύμβουλος Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων  του κλάδου της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων 

2. Σύμβουλος Ανάπτυξης  Εξαγωγικών μονάδων  στον κλάδο των Δομικών Υλικών

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Η Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος ανέρχεται στα 600,00 €.

Η Αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.seve.gr/edu24.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.seve.gr  


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ