"

Προσλήψεις 21 ατόμων στο Μπαϊρακτάρειο Ωδείο Καστοριάς

Το Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς

ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς «Δημήτριος & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» , που εδρεύει στην περιοχή «Χλόη» στην Καστοριά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλουν ,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της γραμματείας μας τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.30-14.30 στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς, Τ.Θ 1293, Περιοχή Χλόη, Τ.Κ.52100 Καστοριά, υπόψη κ. Κωστοπούλου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467027720). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Η τριμελής επιτροπή θα  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα τους κατατάξει βάσει των προσόντων και της εμπειρίας τους. 

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς .Κατά των πινάκων αυτών και ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς:  http://www.kastoria.gov.gr.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου

Πετσάλνικος Χριστόδουλος


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ