"


Ο Περιφερειακός σύμβουλος Θωμάς Μάνος συντονιστής των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Δυτικής Μακεδονίας
Αρμοδιότητες θεμάτων ΤΟΕΒ της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (έδρας) και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανέθεσε ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης στον Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, Θωμά Μάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω περιφερειακός σύμβουλος θα αναλάβει το συντονισμό των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων επ’ αυτών υπηρεσιών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων, μέτρων πολιτικής, δράσεων και ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών αυτών καθώς και την αποκατάσταση λειτουργίας των ανενεργών ΤΟΕΒ.
Επίσης αναλαμβάνει αρμοδιότητες ως προς την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης διαχείρισης των υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση νερού άρδευσης γεωργικών καλλιεργειών, σε συνδυασμό με άλλες υποχρεώσεις χρήσης νερού γενικά.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ