"


Με 47,926,00 ευρώ αναλαμβάνει την διοργάνωση για το Καστοριανό καρναβάλι


Ανάδοχος η NEXT COM AE από τα Γιάννενα


Από το πρακτικό της 31ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18830/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 του Ν. 3852/10) με θέματα:

 ΘΕΜΑ 7 ο :

«Έγκριση ή μη του από 08-10-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες οργάνωσης – Πραγματοποίησης τοπικών εκδηλώσεων του έργου CULTURE LANDS», Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 59.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ