"


Ηλεκτρονικά τα τιμολόγια και τα βιβλία της Εφορίας το 2020

Ηλεκτρονικά θα είναι τα τιμολόγια και τα βιβλία της Εφορίας το 2020, καθώς η ΑΑΔΕ προχωρεί με ταχείς ρυθμούς την προετοιμασία των σχετικών εφαρμογών στο taxisnet.Ταυτόχρονα συνδέονται με το Taxisnet οι ταμειακές μηχανές και όσα μοντέλα δεν έχουν την κατάλληλη δυνατότητα, οι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν να τις αντικαταστήσουν.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το 2020 να υλοποιήσει μια «ηλεκτρονική επανάσταση» στη φορολογία, που θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα στις σχέσεις εφορίας – επαγγελματιών, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Εκτός από την άμεση παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, οι διασταυρώσεις των δεδομένων θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με ταχείς ρυθμούς τρέχουν οι διαδικασίες προετοιμασίας των ηλεκτρονικών βιβλίων και των ηλεκτρονικών τιμολογίων όπως και η σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxisnet, με στόχο να λειτουργήσουν από το 2020.

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία θα συμπληρωθούν με την αύξηση του ποσοστού των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών δαπανών επί του εισοδήματος, από το 10-20% στο 30% για όλους τους φορολογούμενους, καθώς με τη μείωση των ορίων πληρωμής με μετρητά.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με τα ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ με την on-line σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis, κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται, θα καταγράφεται αυτομάτως στη «μερίδα» που θα τηρεί υποχρεωτικά κάθε επαγγελματίας στο taxisnet.

Στην υποχρέωση τήρησης έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων θα ενταχθούν όλοι είτε τηρούν διπλογραφικά βιβλία είτε απλογραφικά. Με τον τρόπο αυτό θα αθροίζονται αυτόματα από το σύστημα τα έσοδα της επιχείρησης και στο τέλος κάθε φορολογικής περιόδου θα εκδίδονται αυτόματα οι φορολογικές δηλώσεις.

Αρχικά οι  περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (ανά μήνα ή ανά τρίμηνο), θα συμπληρώνονται αυτόματα το Ε1, το Ε3 και το έντυπο «Ν».
Ωστόσο, τη δυνατότητα αυτή την αμφισβητούν λογιστές, λόγω των λαθών που μπορούν να προκύψουν.

Η πλατφόρμα
Η πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στην οποία:
παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ θα περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Επίσης, στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
Διενεργούνται οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών.

Οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν:

Τυποποιήσεις δεδομένων Σύνοψης Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης Η Σύνοψη του Παραστατικού περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)
Τυποποιημένες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης.
Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έχουν δημιουργηθεί Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, με ειδικές Στήλες για καθεμία από αυτές.

Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών
Τιμολόγιο Πώλησης
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Τίτλος Κτήσης
Πιστωτικό Τιμολόγιο
Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
Παραστατικό Διακίνησης
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)
Μισθοδοσία
Αποσβέσεις
Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

sofokleousin.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ