"


Την Τρίτη η 37η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και


177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.    Αντωνιάδη Γεώργιο
2.    Κούσκουρα Αμαλία
3.    Στεργιούλη Παναγιώτη
4.    Δασκαλόπουλος Αντώνιος
5.    Γιάτσιο Ιωάννη
6.    Σαββόπουλο Δημήτριο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 20-8-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1.    Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
2.    Απόψεις της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ (έδρας) για τη διαδικασία σύμβασης της  μελέτης  «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη - Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ 3)» και έγκριση για νέα δημοπράτηση της μελέτης με αλλαγή των όρων του διαγωνισμού.
3.    Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 041 «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή της ΤΚ Μηλιάς της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ» με κωδικό 2018ΕΠ04100006, Προϋπολογισμού:  950.000.00 €  (με Φ.Π.Α).
4.    Έγκριση του πρακτικού II του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου για τα έτη 2019-2020,  αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».
5.    Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Προϋπολογισμός:  74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)
6.    Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 250.000.00 € #. 
7.    Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:                 «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 250.000,00 € #. 
8.    Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 ¨Βεύη – Κέλλη¨ Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000.00 € #.
9.    Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 ¨Βεύη – Κέλλη¨ Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #. 
10.    Εγκριση  του 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :      "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ".
11.    Έγκριση των όρων  Συνοπτικoύ Διαγωνισμού  επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας   «Φύλαξη  Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» (CPV 79713000-5).
12.    Έγκριση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φάξ και Γραφικής Ύλης για το 2019, και των όρων της διακήρυξης.
13.    Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020.
14.    Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις εκθέσεις τουρισμού: Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 - Παρίσι Γαλλία), Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 - Ρίμινι Ιταλία) και Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 - Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία).
15.    Έγκριση δαπάνης ποσού 24.262,47 € για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Έγκριση των Όρων και έγκριση της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.
16.    Διάθεση πίστωσης για το έργο «Απομάκρυνση φερτών υλικών και θαμνώδους βλάστησης στα φραγματίδια του έργου “Λιμνοδεξαμενή Αναρράχης”».
17.    Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2019».
18.    Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων σφαιριδίων για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης για το έτος 2019».
19.    Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης».
20.    Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2019-2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.».
21.    Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη διάθεσης της αποξηλωμένης ασφάλτου σε αδειοδοτημένο χώρο ανακύκλωσης υλικών, κατεδαφίσεων, εκσκαφών, κ.λπ., που αφορά στο έργο «Επισκευή τμήματος επαρχιακού οδικού δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».
22.    Διάθεση πίστωσης για το έργο «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωση φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου».
23.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρων στα εθνικά περίπτερα του ΕΟΤ στα πλαίσια  συμμετοχής της ΠΔΜ στις Διεθνείς Έκθέσεις Τουρισμού: Α) International French Travel Market (I.F.T.M)-TOP RESA (περίοδο 01-04/10/2019 - Παρίσι Γαλλία), Β) TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019 (περίοδο 09-11/10/2019 - Ρίμινι Ιταλία) και Γ) WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 (περίοδο 04-06/11/2019 - Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία).
24.    Έγκριση ανάθεσης προμήθειας λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης λόγω επείγοντος.
25.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2019.
26.    Έγκριση της απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
27.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που αφορούν την επισκευή Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας  & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
28.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
29.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  γραφικής ύλης Π.Ε. Γρεβενών.
30.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας   φρενόμετρου αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Γρεβενών.
31.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης εργασίας για την αποκατάσταση φθορών στο Μνημείο Πεσόντων Κοσματίου », Π.Ε. Γρεβενών.
32.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση φθορών στο Μνημείο Πεσόντων Κοσματίου », Π.Ε. Γρεβενών.
33.    Έγκριση των απευθείας αναθέσεων: α) προμήθειας υφάσματος επιπλώσεων και αφρολέξ για επένδυση καρεκλών και β) την εργασία για την τοποθέτηση υφάσματος και αφρολέξ, για τις καρέκλες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και των συνεργατών του.
34.    Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για την προμήθεια 2 δεξαμενών πετρελαίου και τις εργασίες καθαρισμού – εγκατάστασης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φλώρινας.
35.    Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για την προμήθεια χλοοκοπτικού και παλετοφόρου για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
36.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων  του  Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσοτόπου  με την Π.Ε. Καστοριάς.
37.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας Καστοριάς «Οικοτρόπιο» με την Π.Ε. Καστοριάς.
38.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης και του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροιοκονομίας της Π.Ε. Καστοριάς.
39.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης θεατρικής παράστασης  στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Πολιτιστικού συλλόγου  «Αθανάσιος Χριστόπουλος»  με την Π.Ε. Καστοριάς.
40.    Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης (2 ημερών) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει του 12ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανάπτυξης του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου  με την Π.Ε. Καστοριάς.
41.    Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 6.346,86€.
42.    Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη  2018-2019 (Παραδοτέο Π5).
43.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
44.    Έγκριση παράτασης χρονικής ισχύος της σύμβασης ¨Παροχή υπηρεσιών Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής Ειδών και Αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ Έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Γρεβενών. (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000212)¨».
45.    Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας από τα ΚΤΕΛ Αστικών  Ν. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2019-2020, με τη χρήση Ειδικών Μαθητικών Δελτίων.
46.    Τροποποίηση της αρ. 839/2019 απόφασης της Ο.Ε.
47.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -  Έδρας για ένα έτος.
48.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος και έγκριση της συνημμένης μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων .
49.    Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 €, (συμπ. ΦΠΑ) για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
50.    Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 8.866,00€ για την Προμήθεια εξοπλισμού Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης (GPS), Λογισμικού και Αδειών χρήσης Συστήματος Διαχείρισης Στόλου οχημάτων κατά την διάρκεια του αποχιονισμού της Π.Ε Κοζάνης.
51.    Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
52.    Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
53.    Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
54.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
55.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
56.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
57.    Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
58.    Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών.
59.    Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».
60.    Έγκριση δαπάνης.
61.    Ορισμός Δικηγόρου
62.    Ορισμός Δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ