"


Πτολεμαΐδα : 48 προσλήψεις μουσικών δασκάλων για το δημοτικό ωδείο

Το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας» του ∆ήµου Εορδαίας ανακοινώνει την πρόσληψη µουσικών (καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού) µε σύµβαση


εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου επί ωροµισθία, συνολικού αριθµού σαράντα επτά (47) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς (2019-2020) του ∆ηµοτικού Ωδείου Πτολεµαϊδας και του παραρτήµατός του στην ∆ηµοτική Ενότητα Μουρικίου του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» του ∆ήµου Εορδαίας που εδρεύει στην Πτολεµαϊδα και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων                 1
    ΤΕ Καθηγητές Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων                        3
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων          2
    ΤΕ Καθηγητές Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων                 4
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Πιάνου                                                                 1
    ΠΕ Καθηγητές Πιάνου                                                                       2
    ΤΕ Καθηγητές Πιάνου                                                                       5
    ΤΕ Πιανιστική Συνοδεία Οργάνων                                                    1
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή Κλασσικής Κιθάρας                                             2
    ΤΕ Καθηγητές Κλασσικής Κιθάρας                                                   5
    ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής Ακορντεόν                                                     1
    ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής                                                1
    ΠΕ Καθηγητές Βιολιού                                                                      2
    ΤΕ Καθηγητή Βιολιού                                                                       2
    ΤΕ Καθηγητή Βιόλας                                                                         1
    ΠΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου                                                            1
    ΤΕ Καθηγητή Κοντραμπάσου                                                          1
    ΠΕ Καθηγητή Φλάουτου                                                                   1
    ΤΕ Καθηγητή Φλάουτου                                                                    1
    ΠΕ Καθηγητή Κλαρινέτου                                                                 1
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητή Σαξοφώνου                                                           1
    ΠΕ Καθηγητή Τρομπέτας                                                                   1
    ΠΕ Καθηγητή Μονωδίας                                                                    1
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Μουσικής Προπαιδείας                                       2
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητές Μουσικοκινητικής                                                2
    ΠΕ/ΤΕ Καθηγητής Κλασσικών Κρουστών – Ντράμς                        1
    ΠΕ/ΤΕ Διεύθυνσης Χορωδίας                                                           1

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» ∆ήµου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεµαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.∆.∆. (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε τη προκήρυξη:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-08/eordaia.pdf

Πηγή: alfavita.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ