"


Προκήρυξη Πρόσληψης Γυμναστή Ειδικής Αγωγής από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Καστοριάς


Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά,


λαμβάνοντας υπόψη:

1.      τις διατάξεις του Ν. 2716/99

2.      την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3.      την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4.      την υπ. αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. 110204/14/28-04-2015 άδεια λειτουργίας της Μονάδας

5.      την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 12/06-08-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Γυμναστή Ειδικής Αγωγής με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ


Ειδικότητα ΠΕ Γυμναστή Ειδικής Αγωγής (Κωδικός: ΦΥΣ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου autismkastoria.org

προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δεκαπέντε ημερών (15) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 21/8/2019, ημέρας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Πέμπτη 5/9/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Ζάγκα Αριστούλα


 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ