"


Υποστήριξη επιχειρήσεων για θέσεις μαθητείας

Ξεκίνησε η υλοποίηση του πρώτου μεγάλου έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) για τη μαθητεία, με τίτλο «Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία,


συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας».

Όπως αναφέρεται, στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, οι σύμβουλοι έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται επιχειρήσεις και οι συνεργασίες αναμένεται να πυκνώσουν το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 Ιουνίου 2019 έχει υπογραφεί η σύμβαση της ΚΕΕΕ με τον ανάδοχο, ο οποίος επελέγη μετά από ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με τις διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας – πλαίσιο της ΚΕΕΕ είναι η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σχετικά με το θεσμό της μαθητείας, η προσέλκυσή τους ώστε να προσφέρουν θέσεις μαθητείας και τέλος η υποστήριξή τους στην εφαρμογή της μαθητείας.

Απευθύνεται, κατά προτεραιότητα, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το πρώτο έργο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, περιλαμβάνει:

1. Συνεργασία με 8.000 επιχειρήσεις, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ώστε να ενημερωθούν για τον θεσμό της μαθητείας, για το περιεχόμενο της πράξης «Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας-Συμπράξεις Μαθητείας», για το πλεονέκτημα που αποκτούν όταν τον υιοθετούν και δημιουργήσουν θέσεις μαθητείας. Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σύμβουλοι / εκπρόσωποι του αναδόχου της ΚΕΕΕ, έχουν ήδη αρχίσει να επισκέπτονται επιχειρήσεις και οι συνεργασίες αναμένεται να πυκνώσουν το προσεχές διάστημα.

2. Επιλογή από την ΚΕΕΕ, μεταξύ των επιχειρήσεων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, 2.500 επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

3. Καταγραφή/αποτύπωση των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας, με πραγματοποίηση συναντήσεων με τους εκπροσώπους των επιλεγμένων προς συμμετοχή στο πρόγραμμα 2.500 επιχειρήσεων. Στη διάρκεια αυτών των συνεργασιών θα υποδειχθούν από τις επιχειρήσεις, εκ του προσωπικού τους, τα στελέχη που θα λειτουργήσουν ως μέντορες, δηλ. ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή της μαθητείας στην επιχείρηση.

Από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προσδοκάται να αναγγελθούν 4.000 θέσεις μαθητείας και να οριστούν 3.000 μέντορες.

Σε επόμενη φάση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ, με δεύτερο έργο θα εκπαιδευθούν οι 3.000 μέντορες και θα υποστηριχθούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην εφαρμογή της μαθητείας.

Η πράξη περιλαμβάνει διακριτή ενότητα δράσεων με αντικείμενο την «Δημιουργία Clusters Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας». Τα Clusters μαθητείας μπορούν να δημιουργήσουν ελκυστικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε η μαθητεία να κάνει άμεσα σημαντικά βήματα μέσα στις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου.

Σημειώνεται ότι η σύγχρονη μαθητεία («δυικό σύστημα») είναι η μάθηση στον εργασιακό χώρα, η οποία συνδυάζει φοίτηση σε σχολείο και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Οι επιχειρήσεις, εντάσσοντας στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό την αξιοποίηση της μαθητείας, μπορούν να καλύψουν με επιτυχία τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, αναπτύσσοντας μια πλήρως εξειδικευμένη ομάδα προσωπικού, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στην ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. Η μαθητεία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες προώθησης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, διότι οι μαθητευόμενοι έχουν, συχνά, φρέσκια, κριτική προσέγγιση για την πραγματικότητα στον εργασιακό χώρο, ενώ υιοθετούν ευκολότερα τις αλλαγές.

Το κόστος της μαθητείας για την επιχείρηση περιορίζεται, διότι το ημερομίσθιο και η ασφαλιστική κάλυψη των μαθητευομένων συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://mathiteia.ep.uhc.gr.

Πηγή: iPaidia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ