"

Ένα νέο και μοναδικό τμήμα άνοιξε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Ένα νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα γεννιέται στη Δυτική Μακεδονία με περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών μοναδικό για την χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης, η 1η Συνέλευση του οποίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συναισθήματα μεγάλης ευθύνης αλλά και υψηλών προσδοκιών για τα Μέλη του.

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης, με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου. Η μοναδικότητα του έγκειται, στο ότι είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη των συνόρων μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε πτυχίο «Επιστήμης Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στη μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιφερειών και των Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής – εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Η ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων ποσοτικής και περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης επιτυχών στρατηγικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι γνώσεις αυτές σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Ανατολικής και Ν.Α. Ευρώπης σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα παρέχουν στους αποφοίτους του Τμήματος ακόμη πιο σημαντικές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

 *Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Τμήματος:
https://rdcbs.uowm.gr/

Πηγή: parallaximag.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ