"


Δήμος Νεστορίου: Πρόσκληση Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, θα γίνει η σύγκλιση του Δημοτικού συμβουλίου στις 30 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη


και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκη "ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ" σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση 1ης παράτασης (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση κλειστού
γυμναστηρίου Νεστορίου»

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση 2ης παράτασης (με αναθεώρηση) εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(ΕΚΤΟΣ RIVER PARTY) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017»

ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός μελών επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου κανονισμού
τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 5ο Απ’ ευθείας εκμίσθωση στον ΟΤΕ, δημοτικού χώρου εμβαδού 64,00 τ.μ. στον οικισμό
της Χρυσής

ΘΕΜΑ 6ο Απ’ ευθείας εκμίσθωση στον ΟΤΕ, δημοτικού χώρου εμβαδού 64,00 τ.μ. στον οικισμό της
Κυψέλης Αιτήσεις - Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ