Δήμος Καστοριάς: 21η Πρόσκληση Οικονομικής ΕπιτροπήςΤην Τρίτη  16  Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


Κατάρτιση σχεδίου (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς
Εξέταση άσκησης ή μη ένδικης διοικητικής προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της με αριθμ. πρωτ. 86391/20-06-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καστοριάς με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Καστοριάς και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων βίο-αποβλήτων Less Waste II», Α.Μ. 09/2019, προϋπολογισμού 42.999,05€

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ Εργαστηρίου πληροφορικής Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς – Εργαστηρίου ρομποτικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς», Α.Μ. 21/2019, προϋπολογισμού 21.390,00€

Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Γηπέδου Ο.Α.Κ.Α. Καστοριάς» Α.Μ. 27/2019, προϋπολογισμού 94.510,96€ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανωτέρω μελέτη

Έγκριση των από 04-07-2019 και 05-07-2019 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της μελέτης με τίτλο: «Μελέτης στατικής επάρκειας κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17€

Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΄΄TAP A.G.- Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ΄΄ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής ΄΄ που αφορά προμήθεια δασοπονικού εξοπλισμού αξίας 9.080,72€


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ