Δήμος Καστοριάς: 11η πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκαλείστε την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00,να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε συνεδρίαση,


που προκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, το οποίο αναφέρει:

«Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»,

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, τα οποία κρίνονται έκτακτα για τους λόγους, που αναφέρονται στο καθένα ξεχωριστά:


1.           

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.  2.         
   
Επικύρωση πρακτικών 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης και 10ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3.         
   
Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 27161/04-07-2014έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο διευκρινίζει ότι το άρθρο 65 του Ν. 3852/10, δεν τυγχάνει εφαρμογής, όταν πρόκειται για την υποβολή αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της εκτέλεσης τρίμηνο (άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10).
   
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

4.         
   
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος θα προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων και στις απαιτούμενες διαδικασίες, για τη διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν δημοτικά ακίνητα.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου οι παραπάνω ενέργειες να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί από ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

5.         
   
Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας 2019 με βάση την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, καθώς η εν λόγω αναμόρφωση στοχοθεσίας ακολουθεί την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2019 του Ν.Π., που εγκρίθηκε με προγενέστερη απόφαση Δ.Σ.
   
Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Ν. Π.

6.         
   
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να ενισχυθεί ο κωδικός «Αμοιβές ιατρού εργασίας», σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας.
   
Απόφαση Διοικ/κού Συμβουλίου Ν. Π.

7.         
   
Έγκριση δαπανών προβολής και ενημέρωσης πολιτών για τις υπηρεσίες, που παρέχουν το Κοινωνικό Ιατρείο και το Επιδημιολογικό Κέντρο του Δήμου Καστοριάς.


Το θέμα κρίνεται έκτακτο, λόγω:

– της ανάγκης προώθησης σοβαρών περιστατικών υγείας, που προκαλούνται εξαιτίας των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών της θερινής περιόδου (καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης κλπ), απευθείας από το Κοινωνικό Ιατρείο και το Επιδημιολογικό Κέντρο του Δήμου μας, στην Α΄ Προπαθολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

– της ανάγκης λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου και του Επιδημιολογικού Κέντρου, ως χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών, για την αντιμετώπιση του  καύσωνα.
   
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Ε. Στεργιόπουλου

8.         
   
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Δήμου Καστοριάς.


Το θέμα κρίνεται κατεπείγον δεδομένου ότι:

Το ΥΠ.ΕΣ. ξεκίνησε ήδη πιλοτικά τη συνεργασία, με 15 φορείς, για την λειτουργία του εν λόγω Π.Σ.(Πληροφοριακού Συστήματος) και σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισής μας, ελλοχεύει κίνδυνος λύσης της εν λόγω συνεργασίας (Μνημονίου Συνεργασίας) και της μη παροχής του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ στο Δήμο. Σε αυτή την κατάσταση είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί ο Δήμος (εάν δεν ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του Π.Σ.) αφού η νέα δημοτική αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της θα πρέπει να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα άλλα θέματα, -όπως κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2020, 4ετής Στρατηγικός – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ωρίμανση προτάσεων για υποβολή σε χρηματοδοτικά προγράμματα (π.χ έργων – δράσεων ΕΣΣΒΑΑ ή άλλων προσκλήσεων ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ), τυχόν αναδιάρθρωση δομών, νέοι ΟΕΥ, προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης κλπ- και η λειτουργία του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ να τεθεί σε δεύτερη μοίρα.
   
Εισήγηση Αντιδ/ρχου
κ. Δ. Καπρή

9.         
   
Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθ. 330/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για μείωση επιβληθέντων ρυμοτομικών βαρών».


Το θέμα κρίνεται έκτακτο, εν αναμονή έκδοσης απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Εισήγηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών

10.     
   
Ανάκληση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.


Το θέμα κρίνεται κατεπείγον, λόγω της ανάγκης να αποβληθούν το συντομότερο δυνατόν όσοι αυτογνωμόνως και αυθαιρέτως καταλαμβάνουν δημοτικό ακίνητο (τμήμα δημοτικής αγροτικής οδού στο Αγρόκτημα Φωτεινής) και να ληφθεί σχετική απόφαση.
   
Εισήγηση Δ/σης Οικ/κων Υπηρεσιών

11.     

Λήψη Γνωμοδοτικής Απόφασης για την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων – Προμήθεια θυρών Κέντρου Συμβουλευτικής κακοποιημένων γυναικών Καστοριάς».

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον καθώς ο χώρος που θα τοποθετηθούν οι θύρες της εν λόγω προμήθειας δεν είχε την απαραίτητη ετοιμότητα και ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης προσδιορίζεται εντός του Ιουνίου.   

Εισήγηση Δ/σης Οικ/κων Υπηρεσιών

12.         

Ορισμός μελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη παραλαβή έργων με πειθαρχικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα όργανα.   

Σχετικό Πρακτικό

13.       

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Το θέμα κρίνεται έκτακτο, προκειμένου να επιτευχθεί η εντός του συμβατικού χρόνου περαίωση του έργου και να εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχισή της διοικητικής ολοκλήρωσής του.
   

Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

14.     
   
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος αξίας τροποποίηση) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

Το θέμα κρίνεται έκτακτο για την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στο συμβατικό χρόνο περαίωσης (αξιοποίηση των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου) την αποφυγή χορήγησης παρατάσεων και την τροποποίηση στη συνέχεια του προϋπολογισμού.
   
Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

15.     
   
Έγκριση 1ηςπαράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΤΕΡΙΑΣ».

Το θέμα κρίνεται έκτακτο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, ύστερα από εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου λόγω κακών καιρικών συνθηκών και συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιώνΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τόμου


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ