"


ΟΠΕΚΑ Α21, ΚΕΑ, Επίδομα ενοικίου και Συντάξεις Ιουλίου - Πότε πληρώνονται;

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 75 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) για την κάλυψη των δαπανών χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.

Η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4520/2018«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30) και ιδίως των άρθρων 3 και 4 παρ. 1υποπαρ. ε’.

2.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/2014 τ. Α ́).

3.Τις διατάξεις του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας Διοικητική Δικαιοσύνη Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 240/2016 τ. Α ́).

4.Τις διατάξεις του Ν. 4584/2018 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (Φ.Ε.Κ. 213/2018 τ. Α ́).

5.Τη με Α.Π. Δ4/Α/Φ1/οικ.66012/5441/19-12-2018 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικού Έτους 2019» (ΑΔΑ: Ω932465Θ1Ω-17Λ)

6.Τη με Α.Π. οικ.2/92835/ΔΠΓΚ/19-12-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019» (ΑΔΑ: 6ΗΥ3Η-Υ6Μ)

7.Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5-8-2016, τ.Α ́).ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

9.Την αριθμ. 2/39549/0026/11-06-2015 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΦΕΚ1138/2015/τ. Β ́).

10. Τη με αρ. πρωτ. 70091/17896/31-12-2018(ΑΔΑ:ΩΚ7Ν465Θ1Ω-ΓΣΛ) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 740.000.000,00 € που καταχωρήθηκε με α/α 2739στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11.Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ. 168 / 2017 τ. Α ́).

12.Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών καιΥφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 210 / 2016 τ. Α ́).

13.Την αρ. πρωτ. οικ.35963/ΓΔ1.410/10-5-2019(ΦΕΚ Β ́ 1800/22-5-2019)«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων τουΣ.ΕΠ.Ε.».

14.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) -Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.»(ΦΕΚ 5855/Β ́/28-12-2018).

15.Το με αριθ. πρωτ. 09-31773/29-5-2019έγγραφοτου ΟΠΕΚΑ.

16.Το γεγονός ότι το ποσό της υπό έγκριση πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων(75.000.000,00€)για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,Ε.Φ. 1033-202-0000000,ΑΛΕ 2310506899,οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ (ΑΦΜ: 090037978, ΔΟΥ Α ́ Αθηνών),προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων:

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη.

Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)

ΚΕΑ

Πότε θα πληρωθεί το ΚΕΑ Ιουνίου (keaprogram.gr). Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται 24 έως 28 Ιουνίου.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Επίδομα ενοικίου

Μεταξύ 24 και 28 Ιουνίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τρίτη πληρωμή των δικαιούχων του επιδόματος ενοικίου, το ποσό του οποίου ξεκινάει από 70 ευρώ τον μήνα και φτάνει τα 210, αφού αυξάνεται κατά 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος σε πολυπρόσωπα νοικοκυριά.

Πηγή: iPaideia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ