"

Δήμος Καστοριάς: 18η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Σας παρακαλούμε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης

στα εξής θέματα:


 • Κατάρτιση σχεδίου (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς


 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Καστοριάς στη Χίο για υπηρεσιακούς λόγους


 • Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Μ. Μπαρμπαλιού)


 • Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Φ. Δατσιάδη κ.λ.π)


 • Επίδοση ή μη της υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Στ. Καραβελιά)


 • Συνυποβολή αίτησης για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων με ΚΑΕΚ 230511911003 και 23051ΕΚ00040 (άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2664/98)


 • Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9113/21-05-2019 αίτησης του κ. Δημητρίου Ζέζου


 • Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού ΤΠΕ», Α.Μ. 20/2019, προϋπολογισμού 40.997,57€


 • Έγκριση του από 10-06-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού», Α.Μ. 73/2018, προϋπολογισμού 32.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»


 • Έγκριση του από 09-05-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες ασφαλείας προαύλιων χώρων σχολείων», Α.Μ. 05/2018, προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»


 • Προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, για τις ομάδες-υποομάδες-τμήματα του διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου (Α.Μ. 9/2018), για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος, έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.


 • Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας κατά τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 από το κληροδότημα Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

 • Εξέταση της από 14-06-2019 αίτησης της κ. Αγάπης Γουρδομιχάλη για παράταση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμ. Μαυροβίτη


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ