"


Δήμος Άργους Ορεστικού: Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Άργους Ορεστικού προ/ισμού 169.433,60€


Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με

την υπ΄ αριθμ. 32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3141/14.06.2019 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:
ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», ΑΞΟΝΑΣ 1
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2897/29-06-2018 ΚΑΙ
ΚΩΔΙΚΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
3. Λουκάς Τριάντης, μέλος
4. Αντωνία Κατερίνη, μέλος

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Γκλαβόπουλος.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.

Ο Διευθυντής με τη αριθμ. πρωτ. 3153/14-06-2019 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:

1. Οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί για Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο Πράσινου Ταμείου και προβλέπεται να διατίθενται σε προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον.

2. Ο ν. 4495/2017 ορίζει δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες υλοποιούνται με κύριο στόχο ιδίως την συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

3. Με την αριθμ. 2658/18-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και η διάθεση πίστωσης ύψους 37.982.663,87 ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος για το έτος 2018.

4. Το Πράσινο Ταμείο με την 138.15/2018 απόφαση του Δ.Σ., προχώρησε στη δεύτερη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ2018» με την οποία κλήθηκαν οι Δήμοι της χώρας, που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, βάσει της τελευταίας απογραφής του μόνιμου ή του πραγματικού - de facto πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 698/Β/2014 ή ΦΕΚ 699/Β/2014), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική
Αναζωογόνηση 2018».

5. Με την απόφαση 148.4.2/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΤ246Ψ844-ΒΤ2) Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.
αποφασίστηκε να δοθεί η δυνατότητα να ζητηθούν από τις υπηρεσίες των δήμων επιπλέον στοιχεία ώστε να διευκρινιστούν ζητήματα που άπτονται της πληρότητας των προτάσεων καθώς και η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υποβολής δικαιολογητικών με διαβιβαστικό και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (CD, DVD ή USB) προκειμένου να τεκμηριωθούν οι προτάσεις τους και να ολοκληρωθεί με το βέλτιστο τρόπο η διαδικασία αξιολόγησης και εγκρίθηκε η δυνατότητα «Προένταξης» για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 19 προτάσεων/ έργων 18 Δήμων της χώρας, καθώς και οριστικής ένταξης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 2 προτάσεων/ έργων 2 Δήμων της χώρας.

6. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-2018 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΙΧ04653Π8-9ΚΔ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) αποφασίστηκε η «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου».

7. Με την υπ’ αριθ. 943/05-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίστηκε η «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».

8. Με την αριθμ. 1386/22-03-2019 (Ορθή επανάληψη) Απόφαση του Yπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019».

9. Με την αριθμ. 158.8.2/05-06-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας υποβολής των πρόσθετων στοιχείων για την οριστική ένταξη, που προβλέπονται στα εδάφια 7 και 8 του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος, μέχρι τις 02-08-2019.

10. Το σύνολο των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης (με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018») αξιολογείται με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 138.15/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Την με αριθμ. πρωτ. 04874/08-10-2018 πρόταση του Δήμου Νέστου που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», οριστικού προϋπολογισμού 221.904,20€, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 8313/13-06-2019 (αριθμ. εισερχ. 3140/14-06-2019) έγγραφο του Δήμου Νέστου με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.

12. Την με αριθμ. πρωτ. 03058/11-07-2018 πρόταση του Δήμου Ορέστιδος (Άργους Ορεστικού) που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», οριστικού προϋπολογισμού 211.792,00 €, καθώς και το από 14-06-2019 ηλεκτρονικό έγγραφο (αριθμ. εισερχ. 3182/18-06-2019) του Δήμου Ορέστιδος (Άργους Ορεστικού) με το οποίο διαβιβάστηκαν τα προβλεπόμενα βάσει του οδηγού στοιχεία για την οριστική ένταξη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν

Την οριστική ένταξη του έργων του Πίνακα Α στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των
προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ