"


Δήμος Καστοριάς: 14η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Σας παρακαλούμε την Τρίτη  7  Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης

στα εξής θέματα:
Παράσταση ή μη του Δήμου Καστοριάς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθμ. καταθ. 27/2019 Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Καστοριάς

Διορισμός δικηγόρων σε υποθέσεις διορθώσεων κτηματολογικών εγγραφών (ακίνητα Τ.Κ. Πολυκάρπης)

Έγκριση του από 23-04-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού, Α.Μ. 73/2018, προϋπολογισμού 32.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ