Δήμος Καστοριάς: 12η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Σας παρακαλούμε την Μ. Δευτέρα  22  Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη

απόφασης στα εξής θέματα:

Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού A΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς
Επαναφορά ή μη συζήτησης της υπ’ αριθμ. 19/03-04-2014 έφεσης κατά του Δήμου Καστοριάς (υπόθεση Κουλούτσιου)

Επαναφορά ή μη συζήτησης της υπ’ αριθμ. 85/28-11-2003 έφεσης κατά του Δήμου Καστοριάς (υπόθεση Τενεκετζή Αθανασίου)

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τεχνικού Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου», Α.Μ. 19/2019, προϋπολογισμού 7.000,00€

Έγκριση του από 16-04-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου LESS WASTE II» που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme ΄΄Greece – Albania 2014-2020΄΄, Α.Μ. 01/2019, προϋπολογισμού 7.995,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ