"


Τράπεζα Πειραιώς: Πώληση θυγατρικής

Την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (99.83%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank Sh.A., στην BalfinSh.p.k. και την Komercijalna Banka AD,


έχοντας λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε 57,3 εκατ. ευρώ με θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους 0.4 δισ. ευρώ σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού (Risk Weighted Assets).

Η UniCredit Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Norton RoseFulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ