"


Πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με μουσική ειδίκευση Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο)


Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


Έχοντας υπόψη:
1. την υπ. αριθμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ
1281/τ.Β’/11‐04‐2018)
2. την με αρ. πρωτ. 40235/Ε1/14‐03‐2019 έγγραφο τους ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Χορήγηση
άδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου»

Προκηρύσσει
την πρόσληψη ενός (1) ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16) ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο) για τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα, για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς του στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018‐2019.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 56265/Ε1/05‐04‐2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 1281/τ.Β’/11‐04‐2018), καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Γραφεία της ΔΔΕ Καστοριάς.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 18/03/2019 έως και
Πέμπτη 21/03/2019.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς
Γεράσιμος Σπίγγος

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ