"


Η απάντηση του υπουργού γύρω από το ζήτημα "Εισαγωγές και ελληνοποιήσεις φασολιών"

Παρατίθεται το περιεχόμενο της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(Υπ.ΑΑΤ)  (αρ. πρωτ. 1160/178743/23.03.2019)


στην ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Π.Ε. Kοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης και συνυπέγραψαν  οι βουλευτές Π.Ε. Φλώρινας κ. Ι. Αντωνιάδης, Π.Ε. Καστοριάς κ. Μ.Αντωνίου και Π.Ε. Δράμας κ. Δ. Κυριαζίδης σχετικά με τις αθρόες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις φασολιών, οι οποίες πλήττουν τους παραγωγούς και τους κάνουν να νιώθουν ανυπεράσπιστοι από την Κυβέρνηση.

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Κασαπίδης, Ι. Αντωνιάδης, Μ. Αντωνίου και ∆. Κυριαζίδης, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:

Όσον αφορά στη στήριξη της παραγωγής οσπρίων, επισηµαίνεται ότι η χώρα µας προσανατολίζεται προς την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, τα οποία καταλαµβάνουν έναν τοµέα της αγοράς διαφορετικό από τα φτηνά εισαγόµενα προϊόντα µαζικής παραγωγής. Η ποιότητα των ελληνικών οσπρίων είναι ανώτερη και αναγνωρισµένη διεθνώς. Οι παραγωγοί οσπρίων µπορούν να επωφεληθούν τόσο από τις συνδεδεµένες ενισχύσεις που υπάρχουν για τα προϊόντα αυτά, όσο και από διάφορα προγράµµατα που ενισχύουν την καλλιέργεια και την προώθηση στην αγορά. Ειδικά για την ένταξη σε διάφορα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, οι παραγωγοί ενθαρρύνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), καθώς και από την ΕΕ, προκειµένου να οργανωθούν σε οµαδικά σχήµατα, όπως είναι οι Οµάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών, καθώς και οι Συνεταιρισµοί, βασικός στόχος των οποίων είναι η επίτευξη καλύτερων τιµών του προϊόντος, η
µείωση του κόστους παραγωγής, η προώθηση ποιοτικού προϊόντος, η διατήρηση των παραδοσιακών αγορών, το άνοιγµα νέων αγορών κ.λπ.

Ως προς το θέµα των εισαγωγών, επισηµαίνεται ότι οι εισαγωγές οσπρίων γενικώς επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις διεθνείς και διµερείς συµφωνίες, οι οποίες ισχύουν κατά περίπτωση.

Σχετικά µε την ενίσχυση των ελέγχων για τις παράνοµες ελληνοποιήσεις φασολιών µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), επισηµαίνεται ότι το θέµα των ελληνοποιήσεων αφορά όλα τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Προκειµένου να εντατικοποιηθούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, είναι απαραίτητος ο συντονισµός πολλών υπηρεσιών και φορέων [π.χ. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ), Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Τελωνεία, ΕΦΕΤ, κ.λπ.].

Για την προστασία τόσο του εισοδήµατος των Ελλήνων παραγωγών όσο και του καταναλωτή από αθέµιτες πρακτικές, το ΥΠΑΑΤ έχει θεσπίσει, µε την αριθµ. 261611/07-03-07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), σύστηµα πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, ο ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως ο αρµόδιος φορέας για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, εντάσσονται στο σύστηµα ελέγχου του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ και πιστοποιούνται από αυτόν για τη χρήση των ενδείξεων, τόσο στο στάδιο της παραγωγής τους πριν από τη θέση των προϊόντων αυτών στην αγορά όσο και στα σηµεία πώλησής τους.

Συγκεκριµένα:
α) εγκρίνει και πιστοποιεί τις επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να παράγουν ή/και να συσκευάζουν µε σκοπό την τοποθέτηση στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που φέρουν στην επισήµανσή τους τις καταχωρισµένες ονοµασίες, τις ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ, το Ενωσιακό σύµβολο, καθώς και τη σήµανση πιστοποίησης του ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ και

β) διενεργεί, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ των Περιφερικών Ενοτήτων (Π.Ε.), τακτικούς ελέγχους τόσο στα σηµεία παραγωγής όσο και στα σηµεία πώλησης των προϊόντων αυτών και διερευνά κάθε τεκµηριωµένη καταγγελία για ελλιπή τήρηση των προδιαγραφών όλων των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Οι διαδικασίες ελέγχων σε ό,τι αφορά στα ΠΟΠ και ΠΓΕ καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου και διασφαλίζουν την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων.

Ως εκ τούτου, ο ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ, ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΈ, διενεργεί ελέγχους και χορηγεί πιστοποίηση σε επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας και εµπορίας των προϊόντων:
  •  Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ,
  •  Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερµα) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ και
  • Φασόλια (Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ.
Για τα προϊόντα «Φασόλια Γίγαντες - Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Ν. ∆ράµας ΠΓΕ» και «Φασόλια Κοινά Μεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου Ν. ∆ράµας ΠΓΕ» ποτέ, έως σήµερα, δεν έχουν υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ αιτήσεις από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παραπάνω καταχωρισµένων ενδείξεων και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν καταχωρισµένες επιχειρήσεις στο ΜΗΤΡΩΟ Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων και ∆ικαιούχων Χρήσης ενδείξεων
ΠΟΠ/ΠΓΕ για τα προϊόντα αυτά.

Οι έλεγχοι αφορούν στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών που αναφέρονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισης των ανωτέρω προϊόντων και στόχος είναι να διασφαλιστούν η προέλευση της πρώτης ύλης (εντός ζώνης), η µέθοδος παραγωγής, η παραγωγή (πλήρης αντιστοιχία στρεµµάτων και παραγόµενου προϊόντος), η επεξεργασία, η συσκευασία, η υποσυσκευασία, η αποθήκευση, η επισήµανση, η διακίνηση και η εµπορία των παραγόµενων προϊόντων.

Συνεπώς, αποτελεί κύριο µέληµα του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ να διασφαλίζεται η
απαίτηση της προέλευσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως «Φασόλια
Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ»
, «Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερµα) Πρεσπών
Φλώρινας ΠΓΕ» και «Φασόλια (Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ».

Επιπλέον, στους ελέγχους πραγµατοποιείται διασταύρωση των εµπορικών εγγράφων (δελτία αποστολής/τιµολόγια) µε τα αρχεία εισροών-εκροών που υποχρεούται να τηρεί κάθε επιχείρηση που είναι ενταγµένη στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης, ώστε να τεκµηριωθεί η σχέση µεταξύ κάθε παρτίδας εισροών/α΄υλών µε κάθε παρτίδα εκροών/τελικών προϊόντων.

Σήµερα, στο ΜΗΤΡΩΟ Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων και ∆ικαιούχων Χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ είναι ενταγµένες 5 επιχειρήσεις για την παραγωγή-συσκευασία-εµπορία του προϊόντος «Φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ» και 15 επιχειρήσεις για παραγωγή-συσκευασία-εµπορία των προϊόντων «Φασόλια (Πλακέ Μεγαλόσπερµα) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ» και «Φασόλια (Γiγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ».

Σηµειώνεται ότι από τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν στις ενταγµένες στο ΜΗΤΡΩΟ του ΕΛ.Γ.Ο. - ∆ΗΜΗΤΡΑ επιχειρήσεις, δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται µε ελληνοποίηση των ανωτέρω προϊόντων. Πλέον των ανωτέρω, πραγµατοποιούνται έλεγχοι σε σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων, ώστε να προστατεύεται το πιστοποιηµένο προϊόν από τυχόν αποµιµήσεις και αθέµιτο ανταγωνισµό, ενώ διερευνώνται και οι καταγγελίες που
υποβάλλονται στον Οργανισµό.

Προς πληρέστερη ενηµέρωση, παρατίθενται πίνακες µε τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν σε σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης, από το έτος 2016 έως σήµερα, καθώς και µε τον αριθµό των καταγγελιών που κατατέθηκαν και διερευνήθηκαν από τον Οργανισµό.Οι παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνονται, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ή µετά τη διερεύνηση των καταγγελιών, παραπέµπονται στην αρµόδια Επιτροπή του ΥΠΑΑΤ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίµων (αφαίρεση των ενδείξεων, απόσυρση των προϊόντων, επιβολή προστίµου, αναλόγως της βαρύτητας της παρατυπίας ή της παράβασης).

Περιπτώσεις ελέγχων αγοράς και καταγγελιών προωθούνται προς την Επιτροπή του ΥΠΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων µόνο εάν τεκµηριωµένα προκύπτουν παραβάσεις. Τα προϊόντα «Φασόλια Γίγαντες - Ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου Ν. ∆ράµας ΠΓΕ» και «Φασόλια Κοινά Μεσόσπερµα Κάτω Νευροκοπίου Ν. ∆ράµας ΠΓΕ» δεν έχουν καταγραφεί, µέχρι στιγµής, σε ελέγχους αγοράς, ούτε και έχει υπάρξει σχετική καταγγελία για τα προϊόντα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, στόχοι του ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ είναι η ενίσχυση των ελέγχων και η θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήµατος πιστοποίησης, µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων των παραγωγών, την εδραίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα πιστοποιηµένα προϊόντα και την αποφυγή φαινοµένων παραπλάνησής τους.

Τέλος, αρµόδια να απαντήσουν για τα θέµατα που τα αφορούν, είναι τα Υπουργεία Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό µας µε αντίγραφα της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ