"


Εργαζόμενοι Κοινωφελούς και ΙΔΟΧ: Ποιά τα δικαιώματα τους -Τι ισχύει για άδειες, παροχές και αποδοχές

Όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, έτσι όπως αυτά κωδικοποιούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,


δίνονται στη δημοσιότητα με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων από το Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Σύλλογός  με εργαζομένους  στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, καθώς και με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα στη σύσκεψη προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το μισθό και τους όρους εργασίας τους. Παραθέτουμε κωδικοποιημένα τα ζητήματα αυτά, όπως μας τέθηκαν και τις απαντήσεις που επεξεργαστήκαμε και ζητούμε από την Περιφερειακή Αρχή, στην οποία κοινοποιούμε το παρόν, την εφαρμογή τους ομοιόμορφα σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Ερώτηση 1η: Η κανονική άδεια ήταν 2 ημέρες το μήνα (2×8μήνες=16 σύνολο). Τώρα ήρθε έγγραφο από Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού που αναφέρει 13 ημέρες. Τι ισχύει;

Απάντηση: Για τους συναδέλφους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ισχύει ρητά η πρόβλεψη για 2 ημέρες το μήνα (ανά μήνα ή σωρευτικά) δηλαδή 16 ημέρες. Για τους συναδέλφους ΙΔΟΧ ισχύουν οι 13 ημέρες.

Ερώτηση 2η: Τι ισχύει για τις αναρρωτικές άδειες; Πόσες ημέρες αναρρωτική άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος σε πρόγραμμα κ.ε; Τις ημέρες αυτές τις δουλεύει μετά το πέρας του οκταμήνου, ώστε να μην χάσει ένσημα; Μέχρι πόσες ημέρες αναρρωτική άδεια δικαιούται με Υ/Δ;
Απάντηση: Για τους συναδέλφους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (π.κ.ε.) του ΟΑΕΔ ισχύει ό, τι προβλέπεται στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΕΒ469ΙΩΖ-ΝΛ4), δηλαδή 13 ημέρες με γνωμάτευση ιατρού (βλέπε 11.2). Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις χρήσης αναρρωτικής άδειας πέραν των δεκατριών (13) ημερών συνολικώς, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης τους μέχρι του ορίου των 200 ημερομισθίων εντός του χρονικού Περιορισμού των 9,5 μηνών από την έναρξη της απασχόλησης τους. Για τους συναδέλφους ΙΔΟΧ ισχύει ό, τι προβλέπεται στην Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή χορηγούνται αναρρωτικές άδειες με γνωμάτευση ιατρού σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Επίσης, χορηγούνται δύο ημέρες με Υπεύθυνη Δήλωση.

Ερώτηση 3η: Τι ισχύει για τους συναδέλφους στην κοινωφελή εργασία σε σχέση με την χορήγηση ΜΑΠ και γάλα;

Απάντηση:  Ο επιβλέπων φορέας με πλήρη ευθύνη του διασφαλίζει την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησης τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους του, σύμφωνα με τον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α’84) καθώς και ειδικότερες σχετικές διατάξεις. Επομένως, οι συνάδελφοι της κοινωφελούς εργασίας που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ Β’ 1503) σε συνδυασμό με το άρθρο 97 του ν. 4483/2017 δικαιούνται των αντιστοίχων ΜΑΠ, γάλακτος, μέτρων προληπτικής ιατρικής.

Ερώτηση 4η: Τι ισχύει για τους συναδέλφους στην κοινωφελή εργασία σε σχέση με την αιμοδοτική άδεια;

Απάντηση: Μπορεί να μην υπάρχει ρητή αναφορά για την άδεια αιμοδοσίας, όμως θεωρούμε αυτονόητο ότι για μια τέτοια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης πρέπει να ισχύουν τα ίδια με τους μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας, δηλαδή χορήγηση 2 ημερών άδειας.

Ερώτηση 5η: Μπορεί να γίνει μετακίνηση του εργαζόμενου σε π.κ.ε. σε άλλη υπηρεσία της Περιφέρειας πχ κοντά στον τόπο κατοικίας; Μπορούν να τον υποχρεώσουν να εργαστεί σε άλλο φορέα;

Απάντηση:  Αρμόδιος για την πιστοποίηση της απασχόλησης είναι ο Επιβλέπων Φορέας. Σύμφωνα με το 10.13 της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ προκύπτει ότι η Περιφέρεια έχει διακριτική ευχέρεια να διευκολύνει μετακίνηση εντός του Φορέα. Επομένως ζητάμε να διευκολυνθούν όλοι οι συνάδελφοι, που καταθέτουν σχετικό αίτημα, καθώς και να «επιστρέψουν» όλοι όσοι «υποχρεώθηκαν» να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο φορέα.

Ερώτηση 6η: Μπορεί ο ΟΑΕΔ να διευκολύνει για να γίνει η κατάρτιση του εργαζόμενου σε π.κ.ε. σε ΚΕΚ κοντά στον τόπο κατοικίας;

Απάντηση: Η ως άνω προκήρυξη (βλέπε 10.22) δεν προβλέπει πουθενά που θα γίνεται η κατάρτιση. Άρα θεωρούμε ότι μπορεί και πρέπει να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.

Ερώτηση 7η: Όταν λήξει το οκτάμηνο παίρνουμε επίδομα από τον ΟΑΕΔ;

Απάντηση: Αναφορικά με το επίδομα ανεργίας υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις ανάλογα σε ποιά κατηγορία εντάσσεται κάθε εργαζόμενος. Ισχύουν οι γενικοί όροι ΟΑΕΔ και επομένως την απάντηση στον κάθε εργαζόμενο σε π.κ.ε. είναι προτιμότερο να την δώσει ο ΟΑΕΔ.

Ερώτηση 8η: Μπορούμε να λάβουμε μέρος σε άλλη σύμβαση π.κ.ε.;

Απάντηση: Για να λάβεις μέρος σε άλλη σύμβαση μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια κάθε προκήρυξης.

Ερώτηση 9η: Τι δικαιούνται οι γονείς σε μειωμένο ωράριο;

Απάντηση: Μειωμένο ωράριο δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 30 μηνών. Ειδικά οι θετοί γονείς το δικαιούνται για παιδιά έως 6 ετών (11.2α.v).

Ερώτηση 10η: Ισχύει για το τρέχον πρόγραμμα η κατάργηση του διαχωρισμού για τον μισθό κάτω των 25 ετών; Θα χορηγηθεί η αύξηση στον κατώτατο μισθό στο τρέχον πρόγραμμα;

Απάντηση: Μετά από τον αγώνα όλων των συναδέλφων οι αμοιβές των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας εξισώνονται με τον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό (650€ μικτά, ενώ είχε υποσχεθεί 751€) και ταυτόχρονα καταργείται η απαράδεκτη χαμηλότερη αμοιβή που ίσχυε για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στα προγράμματα. Η αύξηση των αμοιβών (48€ καθαρά) θα ισχύσει αναδρομικά από την 1/2/2019, την ημερομηνία ισχύος της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ (Άρθρο 44 του Ν.4597/2019). Αποτέλεσμα αυτού του αγώνα είναι και η ψήφιση του νόμου 4529/2018 άρ. 23 και που η ισχύς του ξεκινάει από τη 1/3/2019 και καθορίζει το εξής:

Από 1-3-2019 χορηγείται στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στο πεδίο εφαρμογής ανήκουν και οι μαθητευόμενοι ή εκπαιδευόμενοι ή καταρτιζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε προγράμματα του ΟΑΕΔ οι οποίοι δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης ή του προγράμματος.

Πηγή: aftodioikisi.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ