"

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: 6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:


α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.    Αντωνιάδη Γεώργιο
2.    Κούσκουρα Αμαλία
3.    Καναβό Κωνσταντίνο
4.    Στεργιούλη Παναγιώτη
5.    Γιάτσιο Ιωάννη
6.    Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

1.    Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.

2.    Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από το πρόγραμμα των ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο:  «Προμήθεια και μεταφορά 7.000 τόνων πλέον προαίρεσης 2.000 τόνων αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020».

4.    Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Προμήθεια – Τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμός 25.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

5.    Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της ετήσιας συνδρομής, για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας DOCMAN».

6.    Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της ετήσιας συνδρομής, για ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάση νομικών πληροφοριών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019.

7.    Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακή Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019.

8.    Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της υπ’ αριθμ. 2057/22-7-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004308286) «Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Λεωφορεία σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2018 - 2019».

9.    Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018 - 2019 β) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.713,23 €  γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

10.    Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτους 2018 – 2019.

11.    Τυπική επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.

12.    Τυπική επανέγκριση δαπανών.

13.    Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

14.    Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

15.    Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών διαγωνισμών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019.

16.    Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ04100001 «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων)».

17.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:  «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018».

18.    Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

19.    Έγκριση ή μη του από 28/01/2019 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 26.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

20.    Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Λογιστή, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα έτος.

21.    Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» έτους 2019.

22.    Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

23.    Τυπική επανέγκριση δαπανών έτους 2018.

24.    Τυπική επανέγκριση δαπανών.

25.    Τυπική επανέγκριση δαπανών.

26.    Τυπική επανέγκριση δαπανών.

27.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Συντήρηση Γεφυρών» ΣΑΕΠ 541.

28.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

29.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο».  

30.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι».

31.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Αποκατάσταση Επ. Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο» ΣΑΕΠ 541.

32.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β΄ Φάση»  ΣΑΕΠ 541.

33.    Τυπική επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.
34.    Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

35.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

36.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

37.    Έγκριση  μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη γης Π.Ε. Κοζάνης.

38.    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

39.    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεωργίου.

40.    Έγκριση ανάθεσης τια τη σύναψη σύμβασης με εργαστήρια αναλύσεων για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμοδιότητας τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

41.    Έγκριση ανάθεσης για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμοδιότητας τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

42.    Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Δ.Μ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Α΄ εξαμήνου έτους 2019.

43.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας, στις 9 Φεβρουαρίου 2019.

44.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την Πολιτιστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοβούνου, που θα πραγματοποιηθεί  στις 16 Φεβρουαρίου 2019.

45.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του τμήματος μισθοδοσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

46.    Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός σώματος καλοριφέρ για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

47.    Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.

48.    Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

49.    Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ειδών     εστίασης 2019.

50.    Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2019 (4η/2019).

51.    Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ