"


Δήμος Νεστορίου: Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου για την Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη


Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.


στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ ́ ́σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ1ο
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Νεστορίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ2ο
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ3ο
Έγκριση ψήφισης πίστωσης εξόδων κινήσεως Δημάρχου & Λοιπών αιρετών προϋπ/σμού οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ4ο
Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων  προϋπ/σμούοικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ5ο
Έγκριση σύναψης ετήσιας συνδρομής με έντυπα μέσα

ΘΕΜΑ6ο
Αλλαγή ΑΦΜ και Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων από τους πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν με τον Καλλικράτη στο νέο Δήμο Νεστορίου

ΘΕΜΑ7ο
Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ8ο
Κατ’αρχήν έγκριση εκμίσθωσηςδ ημοτικών εκτάσεων αγροκτήματος Νεστορίου  

ΘΕΜΑ9ο
Ορισμός μελών επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου

ΘΕΜΑ10ο
Συμπληρωματική  διευκρινιστική  απόφαση της  αρ.48/2018  (ΑΔΑ:7Ν3ΙΩΚ2-744) απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Νεστορίου  σχετικά  με  αιτήσεις  χορήγησης
παράτασης  για  την  ανέγερση  κατοικίας  για  εκποιηθέντα  οικόπεδα  στον  οικισμό Γράμμου


ΘΕΜΑ11ο
Έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου «Βελτίωση ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  χώρου  RIVER  PARTY  Δήμου  Νεστορίου»  (Α.Μ. 29/15)»

ΘΕΜΑ12ο
Έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  έργου  "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ"


Αιτήσεις-Ανακοινώσεις–Προσκλήσεις

-Ενημέρωση  για  το  έργο GREENPOINT-MOB:Λειτουργία  κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης.

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου
Iωάννου Μαρία - Γεωργία

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ