"


Παγώνουν οι προσλήψεις λόγω εκλογών: Τι ισχύει για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ;


Καλό... Σεπτέμβριο μπορεί να διοριστούν οι επιτυχόντες της 3Κ αν το ΑΣΕΠ δεν εκδώσει άμεσα τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης.

Κι αυτό γιατί, όπως έγραψε η aftodioikisi.gr, με βάση το άρθρο 17 του N3870/2010, («Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός μήνα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας»), οι προσλήψεις και οι πράξεις διορισμού «παγώνουν» για πάνω από τέσσερις μήνες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εφόσον οι  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές πραγματοποιηθούν είτε στις 26 είτε στις 19 Μαΐου, το ΑΣΕΠ ένα μήνα πριν (σ.σ. 26 ή 19 Απριλίου 2019) δεν θα μπορεί να εκδώσει οριστικά αποτελέσματα προκηρύξεων και άρα και της 3Κ/2018. Μάλιστα τα αποτελέσματα θα είναι «παγωμένα» μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οπότε και θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

Μιλάμε, δηλαδή, για ένα διάστημα που μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 4,5 μήνες! Διάστημα κατά το οποίο μπορεί το ΑΣΕΠ να έχει έτοιμα τα οριστικά αποτελέσματα για τις 8.166 προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, δεν θα μπορεί όμως να τα δώσει στη δημοσιότητα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης.

Εθνικές εκλογές

«Πάγωμα» στην έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα ο ιδρυτικός νόμος του ΑΣΕΠ 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά την «απαγόρευση» έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων.

Η aftodioikisi.gr απευθύνθηκε στο ΑΣΕΠ για το συγκεκριμένο θέμα και  πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής μας παρέπεμψαν στις προβλέψεις του άρθρου 28 του ν.2190/94. Οι ίδιες πηγές μας ανέφεραν ότι θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης που θα απαγορεύει την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας ωστόσο να συνεχίζεται ο έλεγχος αιτήσεων προκηρύξεων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 28 και στην παράγραφο 1 σημειώνεται: Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση». Επίσης στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Μάλιστα στην παράγραφο 5, σημειώνεται: Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Η απαγόρευση τόσο των προσλήψεων όσο και της έκδοσης αποτελεσμάτων που προβλεπόταν από το άρθρο 17 του N3870/2010, σύμφωνα με το οποίο: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας», στην πορεία άλλαξε και επανήλθε στον ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.4257/2014 (άρθρο 78) που τροποποιεί το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 προβλέπεται ότι:  «Το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.» Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ψήφισή του».Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους

1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

3. Κατ` εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

4. Επίσης, επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σεόλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί, αν παρίσταται ανάγκη, να συγκροτεί και δεύτερη όμοια επιτροπή από τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας σύμβουλο της Επικρατείας και παρέδρους.
Με την πράξη συγκρότησης δεύτερης επιτροπής καθορίζεται και η μεταξύ των επιτροπών κατανομή του έργου τους.
Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου».
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.20 παρ.17 Ν.2738/1999ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

6. Στις ρυθμίσεις των παρ.1 και 2 δεν υπάγονται οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και το προσωπικό του Άρθρου 22 του παρόντος νόμου.

7. Πράξεις διορισμού σε θέση τακτικού προσωπικού του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το χρονικά διάστημα από 9.9.1993 έως 31.10.1993, ανακαλούνται υποχρεωτικώς από τα όργανα που τις εξέδωσαν, εφόσον είναι για οποιονδήποτε λόγο παράνομες.

8. Μεταθέσεις τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου υπουργού ή της διοίκησης του ν.π.δ.δ. που αποστέλλεται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.

9. Λοιπές πράξεις που αφορούν οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές του κατά τις παρ. 7 και 8 προσωπικού, περιλαμβανομένων και των μη τελικών πράξεων υπηρεσιακής μεταβολής, εφόσον εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταργούνται αυτοδικαίως, καθώς και κάθε προηγούμενη συναφής με αυτές πράξη, ατομική ή κανονιστική, πλην των πράξεων διαθεσιμότητας, αργίας, των πειθαρχικών αποφάσεων και των εν γένει πράξεων πειθαρχικής διαδικασίας.

10. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις οποιουδήποτε οργάνου που εκδόθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και αφορούν ίδρυση ή μετατροπή θέσεως, πρόσληψη και κάθε είδους υπηρεσιακή μεταβολή, όπως προαγωγή, μετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του κάθε κατηγορίας προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι τυχόν επελθούσες παρεπόμενες συνέπειες από την ίδρυση ή μετατροπή θέσεων. Από την παράγραφο αυτήν εξαιρούνται οι πράξεις διαθεσιμότητας, αργίας, οι πειθαρχικές αποφάσεις και οι εν γένει πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας.

11. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις της αυτής ως άνω περιόδου (9.9.1993-31.10.1993) μετατροπής συμβάσεων ωρομισθίων ή ημερομισθίων σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Οι αντίστοιχες συμβάσεις ημερομισθίων και ωρομισθίων λήγουν σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 23. Τα υπουργεία και οι διοικήσεις όλων των νομικών προσώπων του Άρθρου 25 παρ. 1 εφαρμόζουν για τους υπαγόμενους στις περιπτώσεις καταργούμενων μετατροπών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, τις διατάξεις στις οποίες αυτοί θα υπάγονταν εάν δεν είχε επέλθει η ακυρούμενη μετατροπή.

12. Εκκρεμείς διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν κατά το χρονικά διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 7 και αφορούν τις κατά τις παρ. 7 έως 11 υπηρεσιακές μεταβολές, διακόπτονται.

13. Από τις ρυθμίσεις των παρ. 9 έως 12 εξαιρούνται οι εκούσιες μετατάξεις ή μεταφορές ή μεταθέσεις που έγιναν με βάση πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας, εφόσον η σχετική αίτηση είχε αποδεδειγμένα υποβληθεί πριν από τις 9-9-1993, καθώς και οι προσλήψεις απολυθέντων δικηγόρων βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`).

14. Για την κατά τις παρ. 9,10και 11 αυτοδίκαιη κατάργηση πράξεων πρόσληψης, άλλων υπηρεσιακών μεταβολών και ίδρυσης ή μετατροπής θέσεων και την κατά την παρ. 12 διακοπή των σχετικών διαδικασιών εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου για προσωπικό του Δημοσίου, ή από το ανώτερο μονομελές όργανο διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου,προκειμένου για προσωπικά των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετική διαπιστωτική πράξη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

15. Οι συνέπειες της κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιης κατάργησης επέρχονται είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αδιαφόρως προς την ημερομηνία έκδοσης της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπιστωτικής πράξης. Παράλειψη του οικείου οργάνου να εκδώσει την πράξη αυτή δεν εμποδίζει την επέλευση των συνεπειών αυτών. Κάθε είδους αποδοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί με βάση τις κατά τις προηγούμενες παραγράφους ανακαλούμενες ή καταργούμενες πράξεις δεν αναζητούνται.

16. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 δεν εμποδίζει την επανάληψη της σχετικής διαδικασίας ή και την έκδοση νέας πράξης ομοίου περιεχομένου προς την αυτοδικαίως καταργουμένη, για το ίδιο ή άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις για τις οποίες διαφορετικά ορίζεται σε διατάξεις του παρόντος νόμου.

17. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 7 έως 12 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην των διορισμών που έγιναν χωρίς πρόταση ή συναίνεση των αντίστοιχων αιρετών δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για πράξεις που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

18. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 7-12 οι νόμιμες πράξεις διορισμού ή πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες»καθώς και διορισμού ή πρόσληψης ενός μέλους οικογένειας μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ατόμων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 14Ν.2266/1994 (Α 218):Διορισμοί ή προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες βάσει του ν. 1648/1988από 1-1-1990 έως 31-10-1993, για τις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων, επανεξετάζονται είτε με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής είτε κατόπιν αιτήματος αντίστοιχου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου και, αν δεν υπάρχει, αντίστοιχου πρωτοβάθμιου. `Άτομα με ειδικές ανάγκες, που κατέλαβαν οργανικές θέσεις κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από εξειδικευμένες κατά κατηγορία αναπηρίας επιτροπές πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι άτομα των ανωτέρω περιπτώσεων δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανακαλούνται οι σχετικές πράξεις για τον εφεξής χρόνο. Από τις επιτροπές και υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου επανεξετάζονται υποχρεωτικώς και οι προσληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 2.10.1986 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης στη Δ.Ε.Η.. ως άτομα με των ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή μη στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., την κατάληψη ή όχι από αυτούς οργανικών θέσεων ή την αυτοδίκαιη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν 1943/1992 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, απολύονται από τη Δ.Ε.Η. Αδικαιολόγητη άρνησή τους να εμφανισθούν στις ανωτέρω επιτροπές, εφόσον ασκηθούν οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρωτοβουλία ή αίτημα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της απόλυσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δ.Ε.Η., στα οποίο η παραπομπή είναι υποχρεωτική.

Η προηγούμενη περίοδος του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικώς σε όλες τις περιπτώσεις αρνήσεως των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπαγομένων στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, να εξετασθούν από τις προβλεπόμενες ανωτέρω επιτροπές.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2364/1995 (Α 252)

19. Αποφάσεις ή άλλες πράξεις εισαγωγής μαθητευομένων σε σχολές εκπαίδευσης δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, πέρα του προβλεπόμενου αριθμού από την αρχική σχετική απόφαση, που εκδόθηκαν ή και δημοσιεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 7 του παρόντος είναι άκυρες και εισάγονται οι αντιστοιχούντες στο συνολικό αριθμό της αρχικής απόφασης ή άλλης σχετικής πράξης, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων, οι δε λοιποί θεωρούνται ως μηδέποτε εισαχθέντες και τυχόν επακολουθήσασα πρόσληψη είναι άκυρη. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη των αρμόδιων οργάνων, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Αποδοχές ή αποζημιώσεις που τυχόν καταβλήθηκαν στους υπεραρίθμως εισαχθέντες ή και προσληφθέντες δεν αναζητούνται.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή μόνο σε σχολές για τις οποίες προβλέπεται ως υποχρεωτική η πρόσληψη των αποφοιτώντων.

20. Οι διατάξεις των παρ.7-11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για πράξεις για τις οποίες διαπιστώνεται προχρονολόγηση ή ότι επιχειρείται με αυτές η βεβαίωση γεγονότων ή προϋποθέσεων ανυπάρκτων. Ο έλεγχος των ανωτέρω πράξεων κινείται με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής ή με πρόταση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται. Η πρόταση του οικείου προϊσταμένου ή συνδικαλιστικού οργάνου εισάγεται σε ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Η ειδική τριμελής επιτροπή ελέγχει τις σχετικές πράξεις και αν διαπιστώσει περίπτωση από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στις παρ.7-11 του παρόντος άρθρου.

Πηγή: aftodioikisi.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ