"


Καθορισμός χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων στη Δυτική Μακεδονία


Τον καθορισμό των χώρων κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2946/2001, όπως ισχύει, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης,

όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων (διαφημιστικά πλαίσια- πινακίδες), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 4 και του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, ως κάτωθι:

i. Κατά μήκος των εθνικών οδών, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, των επαρχιακών οδών και στα τμήματα αυτών εκτός κατοικημένων περιοχών όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με τα (9) και (10) σχετικά, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων-πινακίδων εκτός της ζώνης απαγόρευσης εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δυο πλευρές του άξονα των οδών αυτών, με τους όρους και τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.2946/2001, της (8) σχετικής και του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).

Η παραπάνω ζώνη απαγόρευσης περιορίζεται στα σαράντα (40) μέτρα και από τις δυο πλευρές του άξονα, των ανωτέρω τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων, που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70 Κm/h, σύμφωνα με το αρ. 11 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).

Σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των σταθμών διοδίων, ισχύει η ζώνη απαγόρευσης των 150 μέτρων από τις δύο πλευρές του άξονα της κατεύθυνσης, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας, σύμφωνα με το αρ. 9 παρ. 1 του Ν.3542/2007.

ii. Στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) και Χώρους Στάθμευσης & Αναψυχής (Χ.Σ.Α.) επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων-πινακίδων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφήμιση δεν είναι ορατή από τους χρήστες του παρακείμενου αυτοκινητοδρόμου. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο (17) σχετικό, οι εν λόγω χώροι στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι:

α. Χώρος Στάθμευσης & Αναψυχής (ΧΣΑ) Νικόπολης/Καλαμιάς στο τμήμα Α/Κ Κοζάνης (12) – Α/Κ Καλαμιάς (11) και χ.θ. 199+000 της Εγνατίας Οδού (αριστερός κλάδος),

β. Χώρος Στάθμευσης & Αναψυχής (ΧΣΑ) Ταξιάρχη στο τμήμα Α/Κ Αν. Γρεβενών (9) – Α/Κ Ταξιάρχη (9Α) και χ.θ. 170+000 της Εγνατίας Οδού (δεξιός κλάδος) και γ. Χώρος Στάθμευσης & Αναψυχής (ΧΣΑ) Ταξιάρχη στο τμήμα Α/Κ Ταξιάρχη (9Α) – Α/Κ Αν. Γρεβενών (9) και χ.θ. 170+000 της Εγνατίας Οδού (αριστερός κλάδος).

 Δεν καθορίζεται χώρος για την προβολή διαφημίσεων κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, διότι από το (18) σχετικό έγγραφο του «ΟΣΕ Α.Ε.», στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων «…η χωροθέτηση ενιαίων και σταθερών ζωνών απαλλοτριωμένων εκτάσεων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για τοποθέτηση και προβολή υπαίθριας διαφήμισης, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας των συρμών και των διαφόρων οχημάτων.», δεν προκύπτει
σαφής πρόταση – γνώμη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2946/2001.

3. Απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση:
i. Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
ii. Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και παραδοσιακά κτήρια.
iii. Σε κτήρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των ΟΤΑ και άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
iv. Σε κοιμητήρια, κτήρια ιερών ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
v. Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και στύλοι και υποσταθμοί εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
vi. Σε στοές κτηρίων.
vii. Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας, όπως επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση
διαφημιστικών πλαισίων-πινακίδων γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο, όπως πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία σύμφωνα με την (8) σχετική ΚΥΑ

Πηγή: kozan.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ