"
Η θαυματουργός εικόνα της Παναγιάς της Οδηγήτριας, ή αλλιώς της Γραμμουστιανής στην Βέροια


Η προσφώνηση του Μητροπολίτου Βεροίας κατα τον πολυαρχιερατικό εσπερινό για τον Πολιούχο της Βέροιας Όσιο Αντώνιο τον Νέο :

Καί καθώς ὁ ὅσιος Ἀντώνιος διή­νυσε τόν δόλιχο τοῦ παρόντος βίου καί ἔφθασε στό ποθητό καί ἐπί­ζηλο τέρμα τῆς ἀτελευτήτου βα­σιλείας τοῦ Θεοῦ ὡς μοναχός καί ὡς ἀσκητής ὑπό τή σκέπη καί τήν προστασία τῆς ἐφόρου καί προ­στάτιδος τῶν μοναζόντων, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, θελήσαμε ἀπό ἐτῶν νά ἔχουμε αἰσθητή καί ὁρατή τήν παρουσία της στήν πανήγυρη τοῦ πολιούχου μας διά τῆς μετα­φο­ρᾶς ἱστορικῶν καί θαυματουρ­γῶν εἰκόνων της.

Σήμερα εἴχαμε τή μεγάλη εὐλο­γία, χάρη στήν πρόφρονα ἀνταπό­κριση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο­πο­λίτου Καστορίας καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ κυρίου Σεραφείμ, νά ὑπο­δεχθοῦμε πρό ὀλίγου καί νά ἔχουμε ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν τήν ἱστορική καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, τῆς ἐπονομαζομένης Γραμμουστιανῆς, ἀπό τόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Παρα­σκευῆς τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ.

Γιά τόν λόγο αὐτό εἴμεθα εἰλικρι­νῶς εὐγνώμονες πρός τόν Σεβα­σμι­ώτατο Ἅγιο Καστορίας, ὁ ὁ­ποῖος, παρότι ἦταν προγραμματι­σμένο νά συνοδεύσει σήμερα τήν ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας Γραμ­μου­στιανῆς στήν πόλη μας, δυ­στυχῶς, λόγω τοῦ θλιβεροῦ γεγο­νότος τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σισα­νίου καί Σιατίστης πρό ὀλίγων ὡρῶν καί τῶν καθηκόντων του ὡς τοποτηρητοῦ τῆς χηρευούσης Μητροπόλεως, δέν κατέστη δυνα­τόν νά τήν συνοδεύσει, ἀλλά θά προεξάρχει τῆς αὐριανῆς πολυαρ­χι­ερατικῆς θείας Λειτουργίας καί θά μᾶς ὁμιλήσει.

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.flickr.com/photos/143721364@N06/45852352965/in/album-72157702495845322/

Πηγή: imverias.gr


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ