"

Καστοριά: Απογραφή Ζωικού Πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2018


Την απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2018 προκηρύσσει ο δήμος Καστοριάς.Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.189895/11991/22-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Καστοριάς, η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στο Τμήμα Κτηνιατρικής αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων.
Η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην υπηρεσία μας από την 1η Νοεμβρίου έως και τη 15η Δεκεμβρίου
Υποχρέωση υποβολής απογραφής έχουν όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσης τους. Ακόμη και αυτοί που τυχαίνει να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο απογραφής
Τα μητρώα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα (μέρος Β, Δ, Ε). Μητρώα με ελλιπή ενημέρωση δεν θα παραλαμβάνονται. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των μητρώων αποστέλλονται συνημμένα.
Σε ότι αφορά στα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίηση της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η Δεκεμβρίου.
            Η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι δυνατό να διενεργηθεί:
1. Είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή
2. Είτε με τη χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στην υπηρεσία μας. Η ψηφιακή υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 01 Νοεμβρίου 2018.
Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόμενου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων γίνεται:
α) μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης www.minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες/ απογραφή εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων,
β) ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει:
1. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσης του,
2. Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσης του),
3. Ο κάθε χρήστης / κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο ( σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή). 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ