"


Καστοριά - Ιδρύεται τοπικό σχολικό δίκτυο για τη γούνα

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς δια της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ιδρύει για το σχολικό έτος 2017-2018
Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΤΔΠΕΠ) με θέμα:      
«ΓΟΥΝΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Το Δίκτυο υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης προαιρετικών Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων με την ίδια θεματολογία και στο πλαίσιο Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών δράσεων και απευθύνεται αρχικά σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Καστοριάς. 
Η ΔΠΕ Καστοριάς, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ανταπόκριση και παράλληλα το ενδιαφέρον που δείχνει η εκπαιδευτική κοινότητα, με την υλοποίηση κάθε χρόνο περιβαλλοντικών προγραμμάτων στη θεματική της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της ανάδειξής της, ιδρύει  το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (ΤΔΠΕΠ) "Γούνα: Περιβάλλον και πολιτισμός" για την σχολική χρονιά 2017-2018 συνδυάζοντας την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος με την ανάγκη αναγνώρισης της γούνας ως "τοπικού προϊόντος", με πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι να εμφανίζονται περιβαλλοντικά εγγράμματοι και κοινωνικά συνειδητοποιημένοι όσον αφορά στην χρησιμότητα γνώσης της ιστορίας και του ρόλου που διαδραμάτισε η γούνα στην περιστασιακή οικονομική άνθιση της περιοχής αλλά και στην προοπτική προστασίας, ανάδειξης και ανάπτυξης ενός τόσο αναγνωρίσιμου προϊόντος παγκοσμίως.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Η Περιβαλλοντική και Πολιτισμική Εκπαίδευση με βάση τους στόχους, το περιεχόμενό της και την εξέλιξή της σε Εκπαίδευση για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη αποτελούν ουσιαστικά Αγωγή του Πολίτη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, η οικονομική κρίση είναι αφορμή για στροφή σε τομείς παραγωγής που αναδεικνύουν και προωθούν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου αλλά και την ανάδειξη της πολιτιστικής του συνέχειας και ευημερίας. Η γούνα από τα προιστορικά χρόνια μέχρι σήμερα σηματοδοτεί με την πορεία της και την πορεία του τόπου περιβαλλοντικά,  κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά.
Σκοπός λοιπόν του εν λόγω δικτύου με έδρα την Καστοριά αλλά και με την ελπίδα να μετασχηματιστεί σε εθνικό δίκτυο με τη συνεργασία της ΔΠΕ Κοζάνης την επόμενη σχολική χρονιά, είναι να εξοικειώσει όλους τους μαθητές με τη διαδικασία δημιουργίας μιας γούνας, από την εξοικονόμηση πρώτων υλών μέχρι τον σχεδιασμό και την παραγωγή του ρούχου. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να φωτίσουμε τα σημεία σχετικά με την περιβαλλοντική σύνδεση όσον αφορά στην εκτροφή, εκμετάλλευση των ζώων αλλά και τη διαχείριση των αποβλήτων τους εξετάζοντας κάθε άποψη και αναδεικνύοντας την πραγματικότητα.
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο ΤΔΠΕΠ μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα στάδια παραγωγής και δημιουργίας, να ενημερωθούν πολύπλευρα από διαφορετικούς φορείς και μακροπρόθεσμα να αναγνωρίσουν μια επαγγελματική διέξοδο. 
Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων-ανακύκλωσης, να καλλιεργήσουν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην σχέση γουνοποιιτικών επιχειρήσεων-περιβάλλοντος, να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, ενώ μέσω της συνεργασίας εντός της μαθητικής ομάδας αλλά και του σχολείου με τοπικούς φορείς, να εμφανίσουν βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορές, αλληλεγγύης, κοινωνικής συμμετοχής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και μέριμνας, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξή τους σε ε ν ε ρ γ ο ύ ς και περιβαλλοντικά ευαίσθητους πολίτες, που σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό τους.
Το ΤΔΠΕΠ θα συντονίζει τη δικτύωση των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των υπόλοιπων εμπλεκομένων ομάδων, με γνώμονα την οργανωμένη και παιδαγωγική προσέγγιση του θέματος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Να συμβάλει 
- στην ανάδειξη της ιστορίας του κλάδου της γουνοποιίας
- στην ανάδειξη του άρρηκτου δεσμού γουνοποιίας και πολιτισμού στην περιοχή
- στην ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών  σχετικά με τα οφέλη ανάπτυξης και ευημερίας του εν λόγω επαγγελματικού κλάδου στην περιοχή μας (οικονομική ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, αύξηση τουριστικού ενδιαφέροντος κ.α.)
- στην εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης των γουνοφόρων ζώων και της  επεξεργασίας των δερμάτων
- στην γνωριμία με τον τεχνικό εξοπλισμό, τα υλικά, το ανθρώπινο δυναμικό των εργαστηρίων και της εκπαίδευσης που απαιτείται
- στην συνειδητοποίηση της ανάδειξης της περιοχής μας και κατ'ε πέκταση της χώρας μας σε ευρωπαικό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της γούνας, των προϊόντων της και των πολιτιστικών της στοιχείων

1. Η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του δικτύου. 
2. Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις τοπικές κοινωνίες π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπηρεσίες, Φορείς κ.ά.
3. Η προώθηση της συμμετοχής σε κοινές περιβαλλοντικές δράσεις
4. Η διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στη γουνοποιία, η κατανόηση των ωφελειών της και η υιοθέτηση ανάλογων στρατηγικών.
5. Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικότητα, ομαδική εργασία, συνεργατική συμπεριφορά, αλληλεγγύη,  βοήθεια στον συνάνθρωπο,).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
- Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία 
- Ομαδοσυνεργατικά, διαθεματικά, διεπιστημονικά
- Δημιουργία project στη βάση των αρχών εκπ/σης των θεωριών Piaget και Vygotsky

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
- Η ιστορία της γούνας
- Η σχέση της γούνας με χρονικές περιόδους της πόλης
- Η σχέση γούνας, περιβάλλοντος και πολιτισμού
- Υλικά και σχέδια και επεξεργασία
- Οι άνθρωποι της γούνας και η τέχνη τους
- Προοπτική ανάπτυξης της περιοχής μέσω της γούνας

ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στο ΤΔΠΕΠ μπορεί να ενταχθεί κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Καστοριάς που υλοποιεί πρόγραμμα Π.Ε. και πολιτισμού με θέμα τη γούνα ή παρε-μφερές.  Το συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, που ορίζονται με πράξη του συλλόγου διδασ-κόντων.
Στην ίδρυση του ΤΔΠΕΠ συμμετέχουν αρχικώς 5 σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε Καστοριάς. 

Σχολεία προς ένταξη στο δίκτυο
1)Δ.Σ. Διποταμίας
2) 2ο Δ.Σ. Καστοριάς
3) 6ο Δ.Σ. Καστοριάς
4) 10ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς
5) 2ο Δ.Σ. Άργους Ορεστικού

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο εν λόγω ΤΔΠΕ θα γίνει πρόταση συνεργασίας σε φορείς όπως το ΚΠΕ Καστοριάς, ο Δήμος Καστοριάς, ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, ο ΟΑΕΔ, οι Σύλλογοι Γουνοποιών, το Ίδρυμα Καλλισθένης, η Επιχείρηση Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας, το Κέντρο Προστασίας Άγριας Πανίδας Καστοριάς και άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών του δικτύου θα πραγματοποιείται με σεμινάρια, συναντήσεις, επιμορφωτικές επισκέψεις σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου, ώστε να ενισχυθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δουλειά των σχολικών ομάδων του δικτύου και τελική εκδήλωση παρουσίασης της δουλειάς του Δικτύου και η όποια δυνατή κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών που συνδέονται με το πρόγραμμα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Η διάρκεια εφαρμογής του ΤΔΠΕ μπορεί να είναι μονοετής ή διετής ανάλογα με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων. 

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ